• Zalo

Kt qu kim nghim thuc gy t那 nghi gy tai bin ti 角 Nng

Sc khe Th Hai, 02/12/2019 16:15:00 +07:00

Theo Cc Qun l Dc (B Y t), qua kim nghim thuc gy t那 Bupivacaine c車 13/16 ch ti那u t chun, 3 ch ti那u c辰n li cn th那m thi gian th.

Ng角y 2/12, thng tin v kt qu kim nghim thuc gy t那 Bupivacaine WPW spinal 0,5% Heavy ca Ba Lan sn xut, ng Nguyn Th角nh Lm - Ph車 Cc trng Cc Qun l Dc (B Y t) cho bit, c車 13/16 ch ti那u ca loi thuc n角y t ti那u chun.

C辰n li 3 ch ti那u cn th那m thi gian th nghim. Kt qu s c車 v角o cui tun n角y, ch迆ng ti s cng b sm nht.

Bupivacaine WPW spinal 0,5% Heavy do Ba Lan sn xut, c ph芍t h角nh v角 cung ng bi Cng ty c phn Dc phm Trung ng CPC 1. y l角 loi thuc nghi c車 li那n quan n s c sn khoa xy ra ti Bnh vin Ph n 角 Nng khin hai sn ph thit mng, mt nguy kch trong thi gian va qua.

1

Thuc gy t那 Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy tm ngng sn xut v角 s dng.

Khng ch 角 Nng, c芍c bnh vin thuc mt s tnh/th角nh ph kh芍c nh: Cn Th, Long An, Bn Tre, Qung Nam, Qung Ngi# cng phn 芍nh v s c khi s dng thuc gy t那 Bupivacaine.

Theo Cc Qun l Dc, ngay khi xy ra s c, Cc ch o S Y t 角 Nng ch o c芍c c s y t tr那n a b角n tng hp c芍c b芍o c芍o c芍c trng hp c車 th xy ra tai bin, gi v Trung tm thng tin v角 theo di t芍c dng ph ca thuc (B Y t) x芍c nh nguy那n nhn s c.

Ri那ng v Cng ty c phn Dc phm Trung ng CPC 1 l角 n v cung ng v角 ph芍t h角nh thuc, Cc y那u cu khn trng c車 bin ph芍p thay th thuc tr迆ng thu m bo hp ng k kt theo quy nh v角 nhu cu kh芍m cha bnh ca nhn dn.

Thc hin ch o ca B Y t, ng角y 26/11, n v n角y thng b芍o tm ngng cung ng thuc Bupivacaine WPW Spinal Heavy 0,5% trong thi gian kim nghim.

Mi y,mt s bnh vin ti H角 Ni t足m thuc gy t那 kh芍c thay th Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, l角 Bnh vin Bch Mai, Bnh vin Ph sn Trung ng, Bnh vin Ph sn H角 Ni#

Theo thng k那 ca Cc Qun l Dc, hin c車 18 thuc ti那m cha hot cht tng t sn phm li那n quan tai bin ca c芍c nh角 sn xut t: Ph芍p, n v角 Vit Nam c cp visa lu h角nh ti Vit Nam.

Kh Minh
B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc