Kt qu kim nghim thuc gy t那 nghi gy tai bin ti 角 Nng

(VTC News) - Theo Cc Qun l Dc (B Y t), qua kim nghim thuc gy t那 Bupivacaine c車 13/16 ch ti那u t chun, 3 ch ti那u c辰n li cn th那m thi gian th.

Ng角y 2/12, thng tin v kt qu kim nghim thuc gy t那 Bupivacaine WPW spinal 0,5% Heavy ca Ba Lan sn xut, ng Nguyn Th角nh Lm - Ph車 Cc trng Cc Qun l Dc (B Y t) cho bit, c車 13/16 ch ti那u ca loi thuc n角y t ti那u chun.

C辰n li 3 ch ti那u cn th那m thi gian th nghim. Kt qu s c車 v角o cui tun n角y, ch迆ng ti s cng b sm nht.

Bupivacaine WPW spinal 0,5% Heavy do Ba Lan sn xut, c ph芍t h角nh v角 cung ng bi Cng ty c phn Dc phm Trung ng CPC 1. y l角 loi thuc nghi c車 li那n quan n s c sn khoa xy ra ti Bnh vin Ph n 角 Nng khin hai sn ph thit mng, mt nguy kch trong thi gian va qua.

Ket qua kiem nghiem thuoc gay te nghi gay tai bien tai Da Nang hinh anh 1

Thuc gy t那 Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy tm ngng sn xut v角 s dng.

Khng ch 角 Nng, c芍c bnh vin thuc mt s tnh/th角nh ph kh芍c nh: Cn Th, Long An, Bn Tre, Qung Nam, Qung Ngi# cng phn 芍nh v s c khi s dng thuc gy t那 Bupivacaine.

Theo Cc Qun l Dc, ngay khi xy ra s c, Cc ch o S Y t 角 Nng ch o c芍c c s y t tr那n a b角n tng hp c芍c b芍o c芍o c芍c trng hp c車 th xy ra tai bin, gi v Trung tm thng tin v角 theo di t芍c dng ph ca thuc (B Y t) x芍c nh nguy那n nhn s c.

Ri那ng v Cng ty c phn Dc phm Trung ng CPC 1 l角 n v cung ng v角 ph芍t h角nh thuc, Cc y那u cu khn trng c車 bin ph芍p thay th thuc tr迆ng thu m bo hp ng k kt theo quy nh v角 nhu cu kh芍m cha bnh ca nhn dn.

Thc hin ch o ca B Y t, ng角y 26/11, n v n角y thng b芍o tm ngng cung ng thuc Bupivacaine WPW Spinal Heavy 0,5% trong thi gian kim nghim.

Mi y,mt s bnh vin ti H角 Ni t足m thuc gy t那 kh芍c thay th Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, l角 Bnh vin Bch Mai, Bnh vin Ph sn Trung ng, Bnh vin Ph sn H角 Ni#

Theo thng k那 ca Cc Qun l Dc, hin c車 18 thuc ti那m cha hot cht tng t sn phm li那n quan tai bin ca c芍c nh角 sn xut t: Ph芍p, n v角 Vit Nam c cp visa lu h角nh ti Vit Nam.

Sn ph nguy kch trong s c y khoa nghi do thuc gy t那  角 Nng xut vin

Sn ph nguy kch trong s c y khoa nghi do thuc gy t那 角 Nng xut vin

Sn ph H. b足nh phc, c xut vin sau gn na th芍ng cp cu, iu tr ti Bnh vin 角 Nng v角 ch芍u b谷 cng c車 tin trin tt.
Bnh vin ng lot i thuc gy t那 sau tai bin sn khoa  角 Nng

Bnh vin ng lot i thuc gy t那 sau tai bin sn khoa 角 Nng

Bnh vin Bch Mai, Bnh vin Ph sn H角 Ni, Bnh vin Ph sn T u i thuc gy t那 thay th cho Bupivacaine 每 thuc nghi gy tai bin sn khoa 角 Nng.
Kh Minh
Loading...
B足nh lun
GNG MT THNG HIU