• Zalo

C g芍i d ng nc, c tm l角 ngi ni mn

Sc khe Th Hai, 02/12/2019 08:15:00 +07:00

Tessa Hansen-Smith, 21 tui, California, M b d ng nc, thng ni mn khp ngi sau mi ln tm hoc m hi.

Gia 足nh ca Tessa cho bit, c c車 nhng triu chng ca cn bnh l tr那n t nm 8 tui, sau ln tm li nh角 ri那ng.

Ban u b m c ngh do con g芍i h b d ng vi loi x角 ph辰ng ang s dng nhng khng phi. T 車 n nay,Tessaphi s dng rt nhiu thuc gim bt triu chng cn bnh.

※Ban u ti ung ti 12 vi那n thuc mi ng角y, gi th足 gim xung c辰n 9 vi那n nhng t足nh trng vn khng kh thi. Ti ung ch gim bt triu chng§, Tessa n車i.

page

Cn bnh khinTessa ni mn to角n thn mi khi tip x迆c vi nc.

Bnh d ng nc khinTessa gp rt nhiu phin to芍i v角 kh車 khn trong cuc sng v角 sinh hot. H角ng ng角y, c phi hn ch mi hot ng th cht, tr芍nh i b nhiu ti trng. Thm ch赤, khi n nhng thc phm cha nhiu nc nh rau, c, tr芍i cy hay mi ln ung nc l角 li c li ni mn, au r芍t.

"Tithc s qu芍 mt mi. Nu khng ki那ng mt s n v角 hn ch c芍c hot ng ti s nhanh ch車ng b st, ph芍t ban v角 au u. iu 車khin ti khng th tp trung trong hc tp v角 sinh hot§, c than th.

1

HinTessa phi tr芍nh hot ng mnh, hn ch mt s thc phm c車 nhiu nc v角 ung 9 vi那n thuc mi ng角y gim bt triu chng bnh.

Tessa cho bit, bn thn s vt l那n mi kh車 khn v角 khng chu ngi y那n cn bnh quyt nh to角n b phn cuc i m足nh.

※Ti quyt tm ri xa gia 足nh sng t lp mi trng i hc. S l角 th角nh cng ln nu h角ng ng角y ti n trng, gp g bn b豕 m角 khng phi v sm hay m hi v足 mt nhc§, c n車i.

Kh Minh
B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc