• Zalo

Nhng b車 hoa Valentine si那u t

Th trng - Ti那u d迄ng Th Sau, 14/02/2020 06:47:06 +07:00

(VTC News) - Nu nh tr那n th gii c車 b車 hoa gi芍 ti 600 triu ng th足 ti Vit Nam cng tng ghi nhn b車 hoa l那n ti 90 triu ng v角o dp Valentine.

B車 hoa 600 triu ng

Theo Standard, dp Valentine 2019, ca h角ng hoa Endure Roses (Anh) tung ra th trng b車 hoa c車 gi芍 t nht th gii 20.000 bng Anh (tng ng khong 600 triu ng).

Nhng b車 hoa Valentine si那u t  - 1

(nh: Standard)

B車 hoa c bit n角y gm hn 100 bng, trong 車 c車 6 bng hng ln ph v角ng 24 carat rt p v角 n tng. Ngo角i ra, b車 hoa c辰n c車 c芍c bng hng h足nh tr芍i tim, bng hoa hng Juliet c芍nh k谷p. gia b車 hoa l角 mt chic chung thy tinh Mon Ch谷rie, b那n trong c車 2 hoa hng h足nh tr芍i tim tng trng cho t足nh y那u v角 2 vi那n kim cng Cullinan mt vi那n 0,5 carat v角 0,3 carat.

Mt yu t na l角m n那n s t gi芍 ca b車 hoa l角 bi kim cng lp l芍nh d赤nh tr那n c芍c bng hoa. c bit, b車 hoa c車 th gi c v p nh khi mi mua t 3-5 nm d迄 t bt c ni u.

B車 hoa hng 300 triu ng

Nhng b車 hoa Valentine si那u t  - 2

(nh: Pursuitist)

Dp Valentine 2016, mt cng ty kinh doanh hoa Anh ch角o b芍n b車 hoa hng 1.000 bng vi gi芍 13.000 USD (khong 300 triu ng).

C車 gi芍 cc t nhng b車 hng n角y li khng d芍t v角ng hay gn kim cng m角 ho角n to角n l角 hoa t nhi那n c trng ti mt th trn cao 4.000m so vi mc nc bin tr那n dy n迆i Andes Ecuador.

iu khin b車 hoa t nhi那n t nh vy l角 dch v tng hoa. B車 hoa s c tng k豕m mt chic iPad mini v角 mt chai sm panh Louis Roederer Cristal, c mang ti bng mt chic xe in th thao hng sang Tesla P85D. Tuy nhi那n, nu bn mun chic xe th角nh ca m足nh th足 cn phi chi th那m 157.000 USD na.

B車 hoa xa x 150 triu ng

Dp Valentine 2018, t Telegraph a tin mt b車 999 bng hng c車 gi芍 5.000 bng Anh (tng ng hn 150 triu ng) c i gia t mua tng ngi thng.

Nhng b車 hoa Valentine si那u t  - 3

(nh: Telegraph)

B車 hoa xa x nm trong b su tp ※Mon Amour§ ca ca h角ng hoa ni ting Orchidya London. c bit, Valentine l角 thi im hng nhung c車 gi芍 cao nht trong nm. Thng th足 ti c芍c si那u th, mt t芍 hng nhung s c車 gi芍 t 10-15 bng Anh (tng ng 300.000 每 450.000 ng). Tuy nhi那n, gi芍 hoa hng s tng gp i trong nhng ng角y trc ng角y 14/2.

Ti Vit Nam, m迄a Valentine nm ngo芍i, mt ca h角ng hoa b芍o gi芍 hp hoa gn 90 triu ng, trong 車 ri那ng tin hoa l角 mt triu ng v角 b kim cng 88 triu ng. Tuy nhi那n, kh芍ch h角ng cng c車 th chn loi hoa c車 gi芍 cao hn, nh vy gi芍 mi hp qu角 c車 th l那n ti 90 n 100 triu ng.

Bng Lng (Ngun: Telegraph, Pursuitist, Standard)
B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc