• Zalo

n nht c車 tt cho sc khe?

Sc khe Th Hai, 02/12/2019 07:24:00 +07:00

n khng lng mui dn n c th thiu in gii, gim natri, gy ph迄 tay, chn do mt nc.

Thc s, b芍c s L那 Th Hi, nguy那n Vin trng Dinh dng Quc gia, cho bit khi c cung cp lng mui hp l, c th c車 th m bo thng bng kim toan, cn bng nc trong v角 ngo角i t b角o... n lng mui c辰n m bo chc nng duy tr足 芍p lc thm thu, dn truyn xung ng thn kinh, ngn nga nhiu bnh l nguy him.

"Phn ln mi ngi ch quan tm n vic n nhiu mui c車 th dn n c芍c bnh tim mch, huyt 芍p v角 thn. Nhng,ch n thiu mui khin c th gp nguy him", b芍c s Hi n車i. Nguy那n nhnl角 trong m hi, nc mt, nc tiu ca con ngi u c車 mui. n nht khin c th b thiu in gii, ri lon chuyn h車a, gim th t赤ch m芍u...

Thiu mui dn n lng natri m芍u trong c th b h qu芍 mc b足nh thng, l角m cho nhu m no b ph迄 dn n au u, ch車ng mt, ri lon thc, mt tp trung, bun nn... Lng natri trong m芍u gim nhanh v角 t ngt c車 th xut hin c芍c triu chng nng nh hn m那, co git, ph迄 tay, ph迄 chn hoc nguy him hn l角 ph迄 to角n thn.

Ngo角i ra, khi natri m芍u gim, 芍p lc thm thu trong l辰ng mch m芍u b gim khin huyt 芍p gim, khin c th mt mi, suy kit do c芍c c quan quan trng nh no, gan, thn... thiu oxy v角 c芍c cht dinh dng, suy gim chc nng h c. Biu hin l角 mi c, chut r迆t, kin b辰, lit c...

Theo khuyn c芍o ca T chc Y t Th gii, ngi trng th角nh khong 5g mui mt ng角y. N那n b sung mui sau khi tp th dc hoc thi tit nng n車ng sc khe sinh hot v角 l角m vic.

Tr nh di mt tui ch ti a di 1g mui mt ng角y. Tuy nhi那n khng cn b sung mui v角o thc n h角ng ng角y ca tr, v足 trong c芍c thc phm t nhi那n m角 b谷 n dm nh tht, trng, sa... u c車 th角nh phn natri ph迄 hp vi khuyn c芍o ca c芍c chuy那n gia. Lng mui cho tr nh t mt n ba tui ti那u th ti a 3g mui mt ng角y. Tr t 7 tui tr l那n c車 th d迄ng ti a 5g mui.

Vi ngi bnh mc c芍c bnh nh tim mch, thn, tng huyt 芍p... lng mui c車 th iu chnh gim theo ch dn ca b芍c s chuy那n khoa dinh dng.

B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc